— מחירי הנסיעה בהתאם להנחיות משרד התחבורה. לצפייה במחירים לחצו כאן:  מחירי נסיעה

— למידע על רפורמת התעריפים של משרד התחבורה:רפורמת התעריפים 2016

— או בקרו בדף: http://www.trans-reform.org.il

מחשבון תעריפי מנויי נסיעה: חישוב עלות נסיעה בין ישובים / תחנות

 

 

 

או בקרו בדף:

Tariff Regions in Metropolitan Haifa

The following are the divisions of metropolitan Haifa according to tariff code regions and geographical regions:

Geographical regions

 1. Haifa region: Haifa (51), Nesher (58), Tirat HaCarmel, Ospaia, Daliat Al Carmel, Merkazit Hamifratz (56) and Hof HaCarmel (57).
 2. Krayot region (52).
 3. Haifa area: Haifa area, Krayot, Raksim (54) and Atlit (55).
 4. Metropolitan Haifa: Haifa area, Krayot region, Raksim, Atlit and Yokne’am-Tivon (53).
 5. Merkazit Hamifratz: the Central Bus Station alone. Annexed to Haifa and the Krayot.
 6. Merkazit Hof Hacarmel: the Central Bus Station alone. Annexed to Haifa.

Tariff Codes

Regional tariff – relating to a single ticket (in NIS including VAT, prices of January 2012).

Region Code Tariff
Internal regional (outside of Haifa) 1 5.00
Internal region of Haifa (including Nesher, Tirat HaCarmel, Daliat Al Carmel and Ospaia) 2 5.90
Between “close” regions 4 9.1
Between “far” regions 6 12.5

To see a table for the Regional Tariff Codes please click the link: Table for the Regional Tariff Codes

Тарифные зоны хайфского мегаполиса

Ниже приводится классификация хайфского мегаполиса по географическим районам и зоны тарифного кода:

Географические районы

 1. Хайфский район включает Хайфу (51), Нешер (58), Тират а-Кармель, Усфию, Дальят эль Кармель, Мерказит а-мифрац (56) и Хоф а-Кармель (57).
 2. Район Крайот (52)
 3. Хайфский регион включает хайфский район, Крайот, Рехасим (54) и Атлит (55).
 4. Хайфский мегаполис включает хайфский район, район Крайот, Рехасим, Атлит, Йокнеам и Тивон.
 5. Мерказит а-Мифрац – только сама центральная станция. Относится к Хайфе и Крайот.
 6. Мерказит Хоф а-Кармель – только сама центральная станция. Относится к Хайфе.

Тарифные коды

Районный тариф — цена за одноразовый билет (в шекелях, включая НДС, цена действительна на январь 2012 года).

Район Код Тариф
Внутрирайонный тариф (кроме Хайфы) 1 5.00
Внутрирайонный тариф – в Хайфе (включая Нешер, Тират а-Кармель, Дальят эль Кармель и Усфию) 2 5.9
Между «соседними» районами 4 9.10
Между «удаленными» районами 6 12.5

Таблица районных тарифных кодов для отдельной поездки: Таблица районных тарифных кодов для отдельной поездки

שינוי
ניגודיות